Menningarstefna

Menningarstefna

Menntaskólans á Tröllaskaga

 

Markmið Menntaskólans á Tröllaskaga er að skapa skilyrði fyrir fjölbreytni, sköpun og frumkvæði á sviðum lista og menningararfs[1].

Þessum markmiðum verður náð með því að:

 a)     listfræðsla og listkennsla verði ríkur þáttur í skólastarfinu

b)     hvetja til virkrar þátttöku, sköpunar og frumkvæðis nemenda í samræmi við aukna áherslu á gagnrýna

         hugsun, sköpun og umburðarlyndi

c)      hafa virk tengsl við menningarstofnanir og aðra þá sem eru að vinna að listum og menningararfi

d)     leggja áherslu á samstarf við starfandi listamenn, innlenda sem erlenda

e)     gera nemendum kleift að njóta lista, örva sköpun og gagnrýna hugsun

f)      stuðla að virkri þátttöku og sköpun nemenda í gegnum netið

g)     leggja áherslu á upplýsinga- og miðlalæsi

 

Leiðir að markmiðum

Listfræðsla og listkennsla verði ríkur þáttur í skólastarfinu

 • Boðið sé upp á listnámsbraut þar sem lögð er áhersla á fagurlistir, listljósmyndun og tónlist
 • Nemendur geti í einhverjum tilfellum tvinnað listir inn í viðfangsefni sín í sem flestum námsáföngum skólans
 • Lögð áhersla á að auðga nærumhverfi skólans með starfsemi skólans á listasviðinu sem og að nýta nærumhverfið við listsköpun

 

 

Hvetja til virkrar þátttöku, sköpunar og frumkvæðis nemenda í samræmi við aukna áherslu á gagnrýna hugsun, sköpun og umburðarlyndi

 • Frumkvöðlafræði sé kjarnanámsgrein skólans
 • Inngangur að listum sé kjarnanámsgrein skólans
 • Nemendur hvattir til frumkvæðis og sköpunar í lausnum viðfangsefna og það komi fram að einhverju leyti í námsmati hvers áfanga eftir því sem tök eru á
 • Starfsmenn hvattir til frumkvæðis og sköpunar í kennsluaðferðum, gerð verkefna og námsmati
 • Hlúð verði að fjölmenningu á fjölbreyttan hátt, innan skólans, gestaheimsóknum og samstarfi við aðra
 • Starfsmenn hvattir til þátttöku í skapandi greinum í umhverfi sínu og njóti velvilja við eigin listsköpun
 • Nemendur studdir til að þróa gagnrýna hugsun og að geta gagnrýnt skoðanir annarra á uppbyggilegan hátt sem og listiðkun af fjölbreyttu tagi
 • Standa fyrir opinberri sýningu á hverri önn sem sýnir sköpun og frumkvæði nemenda
 • Leitast við að útskrifa nemendur sem hafi tileinkað sér frumkvæði og skapandi hugsun

 

Hafa virk tengsl við menningarstofnanir og aðra þá sem eru að vinna að listum og menningararfi

 • Gera virka samstarfssamninga við menningarstofnanir og aðra eftir því sem við á
 • Miðla starfsemi skólans til menningarstofnana og annarra eftir því sem við á

 

Leggja áherslu á samstarf við starfandi listamenn, innlenda sem erlenda

 • Gera erlendum listamönnum kleift að koma í skólann, kynna list sína og vinna með kennurum og nemendum
 • Greiða fyrir heimsóknum listamanna til að kynna list sína

 

Gera nemendum kleift að njóta lista, örva sköpun og gagnrýna hugsun

 • Hafa sýnilega list af fjölbreyttu tagi eftir þekkta sem óþekkta listamenn og nemendur í húsnæði skólans og á skólalóð
 • Standa fyrir ferðum á lista- og menningarsöfn
 • Efla getu nemenda á að gagnrýna listaverk og listiðkun af fjölbreyttu tagi

 

Stuðla að virkri þátttöku og sköpun nemenda í gegnum netið

 • Nemendur miðli verkum sínum á netinu
 • Nemendur hafi samstarf og samvinnu um netið

Leggja áherslu á upplýsinga- og miðlalæsi

 • Námsáfangi í upplýsingatækni sé kjarnagrein á öllum námsbrautum þar sem meðal annars er lögð áhersla á miðlalæsi

 

 

Heimildir:

 

Alþingi. (2013). Þingsályktun um menningarstefnu. Sótt 6. mars 2017 af http://www.althingi.is/altext/141/s/1149.html

 [1] Stefnan byggir á þingsályktunartillögu Alþingis um menningarmál, sjá heimild.