Heilsu- og forvarnarstefna Menntaskólans á Tröllaskaga

Heilsuefling og forvarnarstarf í Menntaskólanum á Tröllaskaga er sameiginlegt verkefni stjórnenda, starfsmanna og nemenda og skal unnið í góðum tengslum við nærsamfélagið. Verkefnið miðar að því að bæta heilsu og líðan allra þeirra sem starfa og nema við skólann. Lögð er áhersla á heilbrigða lífshætti sem leiða til sjálfsvirðingar, sjálfsstjórnar og jákvæðrar lífssýnar og að hvetja nemendur og starfsfólk til virkrar þátttöku. Stefna skólans er að tryggja eins góða og heilsusamlega vinnuaðstöðu og kostur er.

Markmið:
Meginmarkmiðið er að marka og framfylgja stefnu um heilbrigði, hollustuhætti, aðbúnað og öryggi þeirra sem nema og starfa í Menntaskólanum á Tröllaskaga. Stefnunni er ætlað að hafa áhrif á allar daglegar venjur og starf í skólanum.

Undirmarkmið og leiðir
Menntaskólinn á Tröllaskaga setur sér sex undirmarkmið er lúta að aukinni hreyfingu, hollu mataræði, góðri andlegri og líkamlegri heilsu og vímuefnavörnum ásamt því að stuðla að jafnrétti og öryggi í skólanum.

Markmið Menntaskólans á Tröllaskaga eru að:

1. Hvetja til hreyfingar og heilsusamlegs lífernis og auka vitund um gildi hreyfingar fyrir heilsu, vellíðan og árangur.

Þetta er t.d. gert með

 • því að hvetja nemendur og starfsfólk til markvissrar daglegrar hreyfingar
 • því að skólinn standi reglulega fyrir hreyfiviðburðum
 • því að kennarar séu meðvitaðir um nýtingu nærumhverfis í kennslu
 • fræðslu og viðburðum sem stuðla að aukinni hreyfingu og vellíðan meðal nemenda og starfsfólks.

2. Öll samskipti einkennist af jákvæðni og gagnkvæmri virðingu og að hver einstaklingur fái tækifæri til að njóta sín á eigin forsendum. Skólabragurinn endurspegli virðingu fyrir fjölbreytileika mannlífsins og unnið sé gegn fordómum.

Þetta er t.d. gert með

 • fræðslu, þjálfun og vitundarvakningu um gildi geðræktar, t.d. með því að bjóða upp á slíka áfanga og með uppbroti í skólastarfi
 • því að miðla upplýsingum til nemenda, foreldra og starfsfólks um hvert sé hægt að leita ef vandi steðjar að.

3. Efla vitund um heilbrigðan lífsstíl og gildi góðrar næringar fyrir vellíðan og velgengni.

Það er t.d. gert með

 • því að mötuneyti bjóði upp á hollan valkost í samræmi við Handbók um næringu í framhaldsskólum
 • fræðslu og viðburðum sem vekja nemendur, forráðamenn nemenda og starfsfólk til umhugsunar um heilbrigða lífshætti
 • því að vera í samstarfi við aðila sem vinna að sama markmiði.

4. Skólinn sé vímulaus.

Það er t.d. gert með

 • því að fræðsla um skaðsemi tóbaks, rafretta, áfengis og annarra vímuefna sé aðgengileg í skólanum ásamt upplýsingum um leiðir til að hætta neyslu
 • því að heilsu- og forvarnarteymi veiti einstaklingum (nemendum/starfsmönnum) sem vilja hætta notkun tóbaks eða vímuefna leiðsögn/aðstoð
 • því að leggja áherslu á eflingu félagsfærni og styrkingu sjálfsmyndar. Árangur verður mældur með könnun (Framhaldsskólapúlsinn).

5. Skólinn hafi jafnréttisfulltrúa og jafnréttisáætlun og kennarar hafi jafnrétti í huga í kennslu sinni, bæði í orðalagi og við val á efni.

Það er t.d. gert með

 • aukinni umræðu og fræðslu um jafnréttismál
 • því að sýna gott fordæmi í jafnréttismálum
 • því að taka afstöðu og hafa áhrif á nærsamfélagið.

6. Tryggja öryggi í skólahúsnæðinu og að öryggisáætlun skólans sé framfylgt.

Það er t.d. gert með

 • því að rýmingaræfing verði haldin á hverju skólaári
 • því að öryggis- og áhættumati sé viðhaldið og leitað sé úrbóta hið fyrsta þegar þörf er á
 • því að bjóða reglulega upp á skyndihjálparnámskeið.

 

                                                                                                                                                                             SSK-08 útg. 1 09.02.2022