Skólasóknar- og ástundunarreglur

 

 • Nemendur skulu stunda námið af kostgæfni og skila verkefnum á réttum tíma.
 • Nemendum í reglulegu námi ber að mæta í allar kennslustundir samkvæmt stundatöflu. Kennarar skrá viðveru nemenda í kennslustundir og nemendur þurfa að fylgjast með skráningunni í INNA.
 • Séu nemendur fjarverandi úr skóla gilda ákveðnar reglur um hvernig taka skal á slíkum fjarvistum eftir því hver ástæða fjarvistanna er.
 • Veikindi þarf að tilkynna á skrifstofu skólans daglega. Nauðsynlegt er að foreldrar eða forráðamenn tilkynni veikindi nemenda yngri en 18 ára. Læknisvottorði skal skila inn til skrifstofu ef veikindi vara lengur en tvo daga.
 • Skólameistari getur veitt undanþágu frá skólasóknarreglum vegna sérstakra aðstæðna nemanda. Sótt er um undanþáguna skriflega og þarf foreldri/forráðamaður ólögráða nemenda að sækja um fyrir hans hönd. Fjarvistir vegna ferða á vegum skólans, keppnisferða landsliða og þátttöku í Evrópukeppni eru alltaf felldar niður. Ekki er veitt undanþága vegna læknisheimsókna, tannlæknaheimsókna, skemmtiferða eða annarra tilfallandi fjarvista.
 • Umsjónarkennari fylgist með ástundun nemenda sinna, sé ástundun nemanda ábótavant ræðir umsjónarkennari við hann og gefur honum tækifæri á því að gefa ástæðu fyrir slakri ástundun, ef ástundun batnar ekki vísar umsjónarkennari nemandanum til námsráðgjafa sem vinnur þá með nemanda að lausn sinna mála og hefur samband við forráðamenn sé nemandinn undir 18 ára aldri.


Brjóti nemandi áður greindar reglur ítrekað með slæmri ástundun getur hann átt á hættu að vera vísað úr skóla.

Eftirfarandi ferli fer í gang við ítrekuð brot:

 • Nemandi, og forráðamenn hans ef hann er yngri en 18 ára, fær skriflega áminningu og er boðaður á fund skólastjórnenda.
 • Á fundinum er farið yfir stöðu nemandans og reynt að grafast fyrir um ástæður slæmrar ástundunar og hvort hægt er að veita nemandanum aukna aðstoð eða stuðning í náminu.
 • Framhaldið er rætt og nemandanum gerð grein fyrir því að ef hann bætir ástundun sína á viðkomandi önn sé ekki fleiri aðgerða þörf. Verði ástundunin áfram slæm til enda annarinnar er nemandinn tekinn inn á skilyrðum á næstu önn og gert við hann skriflegt samkomulag um betri ástundun - bæði mætingar og verkefnaskil.
 • Nemanda sem tekinn er inn á nýja önn á skilyrðum vegna slæmrar mætingar og ástundunar er gert skylt að mæta að lágmarki 90% (heildarskólasókn) og skila að lágmarki 95% verkefna. Með þessu er fylgst við athugasemdir til nemenda og miðannarmat. Standi hann ekki við það hefur hann fyrirgert rétti sínum til skólavistar á önninni frá þeim tíma sem hann fer niður fyrir þessi mörk.
 • Brjóti nemandinn samkomulagið ítrekað verður honum ekki boðin áframhaldandi skólavist.
 • Ef nemendur eru ósáttir við meðferð sinna mála geta þeir vísað málinu til skólaráðs og sótt skólann þar til niðurstaða skólaráðs er fengin.
 • Skólaráð getur í sérstökum tilvikum veitt undanþágu frá reglum þessum.

 
(Endurskoðað 6. janúar 2015)