Starfsnám á vinnustað - STVS1A05

Lýsandi heiti áfanga: Starfsnám á vinnustað
Framhaldsskólaeiningar: 5
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans:
Áfanginn er verklegur og fer námið fram á hinum ýmsu vinnustöðum í Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð. Vinnan á starfsnámsstað er skipulögð í samráði við fulltrúa vinnustaðar. Starfsnámstímabilið stendur yfir alla önnina og er viðvera nemenda á starfsnámsstað einstaklingsbundin. Umsjónarmaður starfsbrautar hefur umsjón með starfsnáminu en stefnt er að því að nemendur vinni undir leiðsögn starfsmanns á vinnustað. Í áfanganum er lögð áhersla á stundvísi, vandvirkni, sjálfstæði, samviskusemi, heiðarleika og að nemendur þekki og fari eftir vinnureglum og helstu öryggisatriðum á vinnustað.

Lokamarkmið áfanga:

 • að víkka reynsluheim nemandans og auka víðsýni hans
 • að stuðla að bættri sjálfsmynd og auknu sjálfstæði
 • að nemandi mæti snyrtilega til fara í vinnu
 • að gefa nemandanum tækifæri til þess að nýta lærða færni við nýjar og óþekktar aðstæður
 • að nemandinn verði virkur þátttakandi á vinnustað
 • að nemandi þekki rétt sinn á vinnumarkaði


Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • hvað það er að vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi
 • því sem nýtist til undirbúnings fyrir frekara nám
 • hvernig nýta beri lærða færni með því að ræða hana við aðra nemendur og bera saman við annað sem honum finnst skipta máli, t.d. áhugamál.
 • hvernig hann miðlar þekkingu sinni með fjölbreyttum og skapandi hætti í samræðu við aðra nemendur með margskonar hætti.


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • geta tjáð sig á skýran, ábyrgan og skapandi hátt og vera verklega sjálfbjarga í daglegu lífi
 • geta beitt skapandi hugsun í öllu starfi , vinna á sjálfstæðan, ábyrgan og skapandi hátt undir leiðsögn
 • hafa aflað sér þjálfunar í þeim aðferðum og verklagi sem nám á vinnustað hans krefst
 • geta greint á milli mismunandi aðferða og milli mismunandi þátta í skipulagi verkferla


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • hafa skýra sjálfsmynd og gera sér grein fyrir hvernig hann getur hagnýtt sterkar hliðar sínar á skapandi hátt
 • geta átt jákvæð og uppbyggileg samskipti og samstarf við annað fólk
 • geta að hagnýtt sér þá hæfni sem hann hefur aflað sér hvort heldur sem er í frekara námi eða í daglegu lífi. Hann á að geta sýnt fram á almenna siðvitund sína og umburðarlyndi og á að hafa skilning á eigin getu.
 • geta miðlað þekkingu sinni og leikni á hagnýtan máta og sýnt þannig sköpunarmátt sinn, frumkvæði og hæfni til að tjá hugmyndir og skoðanir.
 • Meta eigið vinnuframlag


Námsmat:
90% Símat sem byggir á frammistöðu nemandans á starfsnámsstað og á vinnusvæði í skóla. Tekið er mið af eftirfarandi þáttum: samskiptum, frumkvæði, sjálfstæði, vinnusemi og vandvirkni. Matið gerir fulltrúi starfsnámsstaðar og/eða starfsnámskennari MTR.
10% Verkefni og/eða dagbók.

Birt með fyrirvara um breytingar