Lokaverkefni - LOK3L05

Lýsandi heiti áfanga: Lokaverkefni 
Viðfangsefni: lokaverkefni, sjálfstæð vinnubrögð, framsetning efnis
Framhaldsskólaeiningar: 5
Undanfari: Allir áfangar í brautarkjarna brautarinnar á 2. þrepi og a.m.k. 2 á 3. þrepi.

Lýsing áfanga:
Í þessum áfanga vinna nemendur að einu stóru rannsóknarverkefni að eigin vali. Viðfangsefnin verða að tengjast meginviðfangsefni brautarinnar. Nemendur ákveða sjálfir viðfangsefni í samráði við kennara og í lok annar gera nemendur ítarlega grein fyrir verkefnum sínum.

Áfanganum er ætlað að skerpa undirbúning nemenda fyrir háskólanám, sérstaklega hvað varðar
verklega leikni og hæfni til að afla áreiðanlegra gagna, vinna úr þeim og koma niðurstöðum sínum á framfæri. Í áfanganum fá nemendur tækifæri til að draga saman reynslu og fyrra nám í verkefnavinnu sinni. Nemendur þurfa að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum, virkni, frumkvæði og þjálfa skipulagshæfileika sína, enda skipuleggja þeir vinnu sína sjálfir undir almennri verkstjórn kennara.

Möguleiki er á því að sameina lokaverkefni og samþættum verkefnaáfanga sérhæfingar á 3. þrepi og gera þar með stærra og veigameira verkefni sé áhugi á því fyrir hendi.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • þeim viðfangsefnum sem hann velur sér að fjalla um í áfanganum
 • hvernig helstu íslensk og erlend gagnasöfn eru uppbyggð
 • hvernig skal byggja upp og setja fram áheyrilegan fyrirlestur


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita viðurkenndum aðferðum í heimildaleit og öflun frumgagna
 • vinna úr heimildum og setja þær fram á agaðan og viðurkenndan hátt
 • skrifa vel upp settan og ígrundaðan útdrátt úr rannsóknargrein
 • kynna eigin niðurstöður fyrir öðrum
 • að gagnrýna framkvæmd og niðurstöður annarra á uppbyggilegan hátt


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • velja rannsóknaraðferðir og tjáningarform sem hæfa viðfangsefninu
 • leggja mat á heimildir, gagnrýna þær og draga af þeim ályktanir
 • beita fræðilegu sjónarhorni við eigin gagnavinnslu og gagnaöflun
 • tjá sig og miðla þekkingu, hugmyndum og skoðunum fyrir framan hóp, bregðast við gagnrýni og sýna útsjónarsemi í óvæntum aðstæðum


Námsmat:
Í áfanganum verður viðhaft símat alla önnina og því er mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.  
Leiðsagnarmati verður beitt við yfirferð verkefna og nemanda þannig bent á það sem gott er í úrlausnum hans ásamt því sem betur má fara.