Launa- og jafnlaunastefna

 

 Launa- og jafnlaunastefna

Menntaskólinn á Tröllaskaga leggur metnað sinn í að tryggja öllum starfsmönnum jöfn laun og sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf, þannig að launamunur sé ekki til staðar. Umfang launa- og jafnlaunastefnunnar tekur til allra starfsmanna skólans, hún er einnig hluti af starfsmannastefnu skólans.

Markmið skólans er að vera eftirsóttur vinnustaður þar sem öll kyn hafa jöfn tækifæri í starfi, samanber markmið jafnréttisáætlunar. Skólinn skuldbindur sig jafnframt til að vinna að stöðugum umbótum á þessum markmiðum.

Samkomulag hefur verið gert við vottunaraðila um að gera árlega úttekt á launa- og jafnlaunastefnu og kerfi skólans. Geri vottunaraðili á einhverjum tímapunkti athugasemdir varðandi launasamsetningu einhverra starfa mun samsetning vera endurskoðuð í kjölfar ábendingar og lagfærð.

Menntaskólinn á Tröllaskaga skuldbindur sig til að skjalfesta jafnlaunakerfið, innleiða það og viðhalda. Skólinn skuldbindur sig til að tryggja eftirlit og viðbrögð sbr. kröfur staðalsins ÍST85:2012. Auk þess skuldbindur skólinn sig til að fylgja lagalegum kröfum og öðrum kröfum sem skólinn undirgengst varðandi meginregluna um að öllum skuli greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.

Menntaskólinn á Tröllaskaga hefur í þessu samhengi innleitt verklag og skilgreint viðmið við ákvörðun launa þar sem hver og einn fær greitt fyrir starf sitt út frá verðmæti þess óháð kyni eða öðrum ómálefnalegum ástæðum. Skólinn skuldbindur sig til að framfylgja launa- og jafnlaunastefnunni í hvívetna.

Markmið launa- og jafnlaunastefnu Menntaskólans á Tröllaskaga:

Markmið

Tímarammi

Viðhalda jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlaunastaðlinum ÍST 85, það sé skjalfest og því viðhaldið.

Yfirfarið a.m.k. í september ár hvert.

Framkvæma launagreiningu a.m.k. einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt og sömu störf og athugað hvort mælist munur á launum eftir kyni og kynna helstu niðurstöður fyrir starfsfólki.

Október ár hvert að minnsta kosti.

Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugum úrbótum og eftirliti.

Í tengslum við launagreiningar hverju sinni. Að minnsta kosti í október.

Gera innri úttekt og halda rýni stjórnenda árlega.

í samræmi við tímaáætlun innri úttekta í maí og desember.

Fylgja viðeigandi lögum, reglum sem í gildi eru á hverjum tíma skv. lögum nr. 150/2020 og reglugerð 1030/2017.

Yfirfara í september ár hvert.

Kynna stefnuna árlega fyrir starfsmönnum skólans. Stefnan skal einnig vera almenningi aðgengileg á heimasíðu skólans.

Í ágúst ár hvert.

 

Vottun á jafnlaunakerfi:

VersaVottun

Úttektaraðiði: Versa Vottun ehf, Dugguvogi 9-11, 104 Reykjavík.

Vottunarúttekt: ágúst 2020
Viðhaldsúttekt: júní 2021

 

Uppfært: júní 2021