Jafnréttisáætlun Menntaskólans á Tröllaskaga 2020 - 2023

 Í Menntaskólanum á Tröllaskaga skal stuðlað að því að hver einstaklingur, nemendur og starfsmenn, nýti hæfileika sína og krafta sem best, óháð andlegu og líkamlegu atgervi, kynferði, kynhneigð, litarhætti, þjóðerni, trú, búsetu eða efnahag og verði ekki fyrir mismunun. Stefnt er að því að tryggja hverjum og einum viðfangsefni og menntun við hæfi.

Jafnréttisáætlun Menntaskólans á Tröllaskaga er í samræmi við 18.-23.gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna, lögum nr. 59/1992 um jafna stöðu fatlaðs fólks og lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008. Jafnréttisáætlun þessi innifelur einnig jafnlaunastefnu skólans.

 

1.0 Starfsfólk

Öllum kynjum skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Með jöfnum launum er átt við að laun skulu ákveðin á sama hátt fyrir öll kyn. Skulu þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun ekki fela í sér kynjamismunun.

Starfsmönnum skal ávallt heimilt að skýra frá launakjörum sínum ef þeir kjósa svo. (19. gr. laga nr. 10/2008)

1. 1 Staða og kjör kynjanna

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Að öll kyn fái jöfn laun og njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf.

Marka stefnu í jafnlaunamálum. Stefnan kynnt fyrir starfsfólki.

Skólameistari

Lokið í desember 2019

Greina laun og fríðindi starfsmanna til að kanna hvort um kynbundinn launamun er að ræða.

Skólameistari

Lokið í febrúar 2020

Leiðrétta laun ef fram kemur óútskýranlegur munur á launum kynjanna.

Skólameistari

Lokið í apríl 2020

Jafnlaunavottun

Skólameistari

Lokið í febrúar 2020

 

Starf sem laust er til umsóknar skal standa opið öllum kynjum (sbr 20. gr. laga nr. 10/2008)

Ef úttekt á kynjahlutfalli starfsfólks leiðir í ljós að á eitt kynið hallar, mun skólinn leggja áherslu á að jafna hlut kynjanna. Haft verður í huga hvaða kröfur eru gerðar til umsækjenda, hvernig starfsauglýsingar eru orðaðar og hvar er auglýst eftir starfsfólki.

 

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Að laus störf hjá MTR
standi opin öllum
kynjum.

 

Samantekt
kynjahlutföllum í
öllum starfshópum.

Skólameistari

 

 

Lokið í febrúar ár
hvert

Samantekt yfir
auglýst störf
umsækjendur og
ráðningar

Lokið í febrúar ár
hvert

Að jafna
Kynjahlutfallið í
starfsmannahópum

Öll kyn hvött til að
sækja um laus störf

Alltaf þegar starf er
auglýst laust til
umsóknar

 

Kynjahlutföll starfsmanna eftir starfaflokkum í desember 2019

Starfaflokkur

Alls

Fjöldi karla

Fjöldi kvenna

Hlutfall karla

Hlutfall kvenna

Sérfræðingar1

  4

  1

  3

25%

75%

Kennarar

17

  8

  9

47%

53%

Stoðþjónusta 2

  5

  1

  4

20%

80%

Stjórnendur

  2

  0

  2

0%

100%

 

28

10

18

36%

64%

1 Iðjuþjálfi, þroskaþjálfi, sálfræðingur, náms- og starfsráðgjafi.
2 Skrifstofa, umsjón fasteignar, stuðningsfulltrúi.

 

1.2  Laus störf, starfsþjálfun, símenntun

Stjórnendur MTR munu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að öll kyn njóti sömu möguleika til símenntunar og starfsþjálfunar og til að sækja námskeið sem haldin eru til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings fyrir önnur störf. (Sbr. 20. gr. laga nr. 10/2008)

MTR lítur á það sem sjálfsagðan hlut í starfsemi stofnunarinnar að senda starfsmenn sína á námskeið. Einn liður í jafnréttisáætluninni er að tryggja að öll kyn standi þar jafnt að vígi.

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Laus störf standi öllum kynjum til boða.

Komi fram í öllum starfsauglýsingum.

Skólameistari.

Í öllum starfsauglýsingum.

Sæki tveir jafnhæfir einstaklingar um starf við skólann, skal velja einstakling af því kyni sem hallar á.

Þegar ráðið er í nýtt starf.

Að tryggja að starfsþjálfun og símenntun sé aðgengileg öllum kynjum.

Árleg greining á sókn kynjanna í sambærilegum störfum í starfsþjálfun og símenntun.

Skólameistari.

Lokið í maí ár hvert fyrir yfirstandandi skólaár.

Leiðrétta ef fram kemur óútskýranlegur munur á sókn kynjanna í símenntun og starfsþjálfun.

Að tryggja að öll kyn hafi jafna möguleika í ráð og nefndir á vegum skólans.

Hafa í huga kynjahlutföll þegar skipað er í nefndir og ráð.

Skólameistari.

Alltaf þegar skipað er í nefndir og ráð.

 

1.3  Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs

MTR gerir nauðsynlegar ráðstafanir til að gera kynjunum kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Ráðstafanir þær skulu m.a. miða að því að auka sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma þannig að bæði sé tekið tillit til fjölskylduaðstæðna starfsmanna og þarfa atvinnulífs, þar með talið að starfsmönnum sé auðveldað að koma aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna óviðráðanlegra og brýnna fjölskylduaðstæðna. (Sbr. 21. gr. laga nr. 10/2008)

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Að vera fjölskylduvænn vinnustaður.

Kynna kerfi sveigjanlegs vinnutíma og stefnu stofnunarinnar hvað varðar samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs.

Skólameistari

Kynning í september ár hvert.

Að hafa kerfi sveigjanlegs og fyrirsjáanlegs vinnutíma.

Skóladagatal (starfsdagatal) segi fyrir um starfstíma skólaársins.

Árlega í maí fyrir komandi skólaár.

Leitast við að hafa stundatöflu kennara sem hagkvæmasta miðað við fjölskylduhagi.

Stundatöflugerð.

Aðstoðar- skólameistari.

Árlega í desember og ágúst.

Leitast við að hafa eins sveigjanlegan vinnutíma og mögulegt er miðað við starfsemi stofnunarinnar fyrir alla starfsmenn.

Fara yfir vinnuskyldu, viðveru og vinnutíma með öllum starfsmönnum.

Skólameistari.

Árlega í starfssamtali í febrúar eða mars.

Þróa fjarvinnu þar sem því verður við komið.

Þróa tækninotkun og samstarfshæfni fjarvinnu.

Skólameistari.

Stöðugt, farið yfir á fagfundum á hausti og vori.

 

MTR telur jafna ábyrgð beggja foreldra afar mikilvæga. Öll kyn eru hvött til að nýta rétt sinn til töku fæðingarorlofs og vera heima hjá veiku barni til jafns við aðra foreldra.

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Að öll kyn nýti sér
þann rétt sem þau
eiga varðandi
foreldra- og
fæðingarorlof og leyfi
vegna veikinda
barna.

Kynna fyrir starfsfólki
og þá sérstaklega
verðandi foreldrum,
réttindi og skyldur
sem það hefur
gagnvart
vinnustaðnum.

Skólameistari.

Kynning í september
ár hvert.

 

 

1.4  Stjórnendur

„Ef yfirmaður er kærður vegna ætlaðs kynbundins ofbeldis, kynbundinnar eða kynferðislegrar áreitni verður hann vanhæfur til að taka ákvarðanir í tengslum við starfsskilyrði kæranda meðan meðferð málsins stendur yfir og skal þá næsti yfirmaður taka slíkar ákvarðanir.“ (22. gr. laga nr.

10/2008)

 

1.5  Húsnæði

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Aðgengileg salerni fyrir öll kyn í starfsmannarými.

Aðgengi að kynlausum salernum.

Skólameistari.

Tekið í gagnið 2010.

 

2.0 Kynbundið ofbeldi, kynbundin og kynferðisleg áreitni

MTR gerir sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að starfsfólk, nemar og skjólstæðingar verði fyrir [kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni eða kynferðislegri áreitni] í skólastarfi og félagslífi á vegum skólans. (Sbr. 22. gr. laga 10/2008)

MTR gerir sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að starfsfólk, nemendur og skjólstæðingar verði fyrir kynbundnu ofbeldi, kynbundinni eða kynferðislegri áreitni í skólanum eða starfsemi á vegum hans.

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Að koma í veg fyrir að nemendur og starfsfólk skólans verði fyrir kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni og / eða kynferðislegri áreitni.

Allt starfsfólk og nemendur skólans fái fræðslu um kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni og kynferðislega áreitni.

Náms- og starfsráðgjafi og skólameistari.

Lokið árlega í september og síðan fylgt eftir allt skólaárið.

Að í skólanum sé til forvarnar og viðbragðsáætlun gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi.

Forvarnar- og viðbragðsáætlunin kynnt fyrir öllum nemendum og öllu starfsfólki.

Að starfsfólk og nemendur skólans viti hvert skal leita ef það verður fyrir eða verður vitni að kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni og / eða kynferðislegri áreitni.

Í forvarnar- og viðbragðsáætluninni kemur skýrt fram hvert skal leita ef slík mál koma upp.

 

Staða nemenda könnuð í Skólapúlsinum á hverju ári.

 

3.0  Nemendur

Málefni tengd nemendum sem ekki koma fram í öðrum köflum þessarar stefnu.

 

3.1  Félagslíf nemenda

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Gæta skal þess að nemendur af öllum kynjum hafi jöfn tækifæri til að sitja í nefndum og ráðum á vegum skólans og nemendafélags hans.

Yfirfara skipanir í ráð og nefndir nemenda. Yfirfara tillögur um þá nemendur sem koma fram fyrir hönd skólans.

Nemendaráð. Félagsmálafulltrúar. Skólameistari.

Þegar skipað er í ráð og nefndir nemenda.

Gæta skal þess að nemendur af öllum kynjum hafi jöfn tækifæri til að koma fram fyrir hönd skólans í keppnum, kynningum, nefndum og ráðum annarra.

Yfirfara skipanir þeirra sem koma fram fyrir hönd skólans.

Nemendaráð. Félagsmálafulltrúar. Skólameistari.

Þegar nemendur eru fengnir til að koma fram fyrir hönd skólans eða nemenda hans.

 

 

3.2  Húsnæði

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Aðgengileg nemendasalerni fyrir öll kyn.

Aðgengi að kynlausum salernum.

Skólameistari.

Tekið í gagnið 2017.

 

 

4.0  Menntun og skólastarf

Kynjasamþættingar skal gætt við alla stefnumótun og áætlanagerð í skólanum, þar á meðal íþrótta- og tómstundastarfi. Á öllum skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. skal lögð áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi. Kennslu- og námsgögn skulu þannig úr garði gerð að kynjum sé ekki mismunað. Í náms- og starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólum skulu öll kyn hljóta fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu störf. (23. gr. laga nr. 10/2008)

 

4.1  Nám og kennsla

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Kynjasamþættingar skal gætt við alla stefnumótun, áætlanagerð og kennslu í skólanum.

Stjórnendur og kennarar sæki námskeið í samþættingu jafnréttis- og kynjasjónarmiða

Náms- og starfsráðgjafi, skólameistari.

Lokið skólaárið 2019-2020

Samsetning kynja komi fram í ársskýrslu skólans.

Aðstoðar- skólameistari.

Árlega í febrúar.

Nemendur fái fræðslu um jafnréttismál þar sem

m.a. er lögð áhersla á að búa öll kyn undir jafna þátttöku í samfélaginu.

Jafnréttisfræðsla verði samþætt inn í allar námsgreinar sbr. grunnþætti menntunar úr námskrá framhaldsskóla.

Aðstoðar- skólameistari.

Skoðað í janúar og september ár hvert.

Kennslu- og námsgögn skólans skulu þannig úr garði gerð að kynjum sé ekki mismunað.

Námsefni hvers áfanga yfirfarið m.t.t. jafnréttis.

Kennarar, aðstoðar- skólameistari

Í janúar og ágúst.

 

 

4.2  Náms- og starfsráðgjöf

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Markvisst unnið gegn kynbundnu náms- og starfsvali.

Náms- og starfsfræðsla með áherslu á að vinna gegn neikvæðum staðalmyndum um hlutverk kvenna og karla.

Náms- og starfsráðgjafi.

Í mars og október ár hvert í tengslum við valtíma nemenda.

 

Á öllum kynningum um námsframboð skólans.

Nemendur hljóti fræðslu og ráðgjöf varðandi nám og störf óháð kyni.

Náms- og starfsráðgjöf við nemendur taki mið af meðvitund um kynbundna félagsmótun í námvali.

Náms- og starfsráðgjafi

 

 

Nemendum sé gert kleift á námstíma sínum að heimsækja einn vinnustað eða fá heimsókn frá einum vinnustað sem er óhefðbundinn fyrir þeirra kyn.

 

Einu sinni á hverju námsári nemanda.

 

 

5.0 Eftirfylgni

Árlega er farið yfir niðurstöður allra verkefna sem koma fram í stefnu þessari og þær kynntar fyrir starfsfólki skólans. Hvað gekk vel og hvað má betur fara til að líkur séu á raunverulegum árangri til lengri tíma.

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Að jafnréttisáætlunin skili tilætluðum árangri.

Viðhorfskönnun meðal starfsfólks með tilliti til verkefna áætlunarinnar.

Sjálfsmatsteymi skólans.

Lokið í apríl annað hvert ár þegar árið endar á sléttri tölu.

 

Jafnréttisáætlun og jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu skólans skal endurskoða á þriggja ára fresti.

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Að jafnréttisáætlunin sé í sífelldri þróun eins og önnur stefnumótun.

Vinna tillögu að nýrri jafnréttisáætlun á grundvelli reynslu, verkefna og niðurstaðna kannana.

Sjálfsmatsteymi skólans, skólameistari.

Lokið tveim mánuðum áður en gildistími eldri áætlunar rennur út.

 

Jafnréttisstofa hefur eftirlit með framkvæmd laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Eftirlitinu er m.a. sinnt með reglulegri innköllun jafnréttisáætlana frá fyrirtækjum og stofnunum með 25 starfsmenn eða fleiri.

 

Ólafsfirði 15. desember 2019

 

Lára Stefánsdóttir, skólameistari MTR.